Tuesday, September 01, 2009

"Annie Leibovitz's exit strategy"

Felix Salmon examines the options.